VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10744/VPCP-KTTH
V/v thanh lý tài sản từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13111/BTC-TCHQ ngày 22 tháng 9 năm 2015, ý kiến của các Bộ: Công an (Công văn số 2566/BCA-C67 ngày 12 tháng 11 năm 2015), Tư pháp (Công văn số 3860/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 10 năm 2015), Công Thương (Công văn số 10859/BCT-XNK ngày 21 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7794/BKHĐT-KTDV ngày 20 tháng 10 năm 2015) về việc thanh lý tài sản từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào thị trường nội địa; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về các vấn đề: thanh lý tài sản từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào thị trường nội địa; xử lý vướng mắc liên quan đến việc đăng ký, chuyển biển đối với các xe ô tô đăng ký biển LB, CT: Đồng ý về chủ trương đối với các kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13111/BTC-TCHQ về các vấn đề nêu trên. Giao Bộ Tài chính theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn cơ quan Hải quan thực hiện cụ thể và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện kiểm kê và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định; bảo đảm đúng là các trường hợp thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp tại các khu phi thuế quan và tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các loại hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện tại thời điểm thanh lý như ô tô đã quá 5 năm sử dụng, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng...; không để lợi dụng gian lận thương mại;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn thủ tục truy thu thuế đối với ô tô biển LB, CT bán vào nội địa để thực hiện đăng ký, cấp biển số lưu hành theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Võ Văn Ninh (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TP, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp