VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Tuyển chọn Nhà đầu tư Dự án nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13049/BGTVT-ĐTCT ngày 03 tháng 12 năm 2013) và Công ty Cổ phần Bitexco (công văn số 142/13/PTDA-BITEXCO ngày 06 tháng 12 năm 2013) về việc tuyển chọn Nhà đầu tư Dự án nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Công ty Cổ phần Bitexco;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ