BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/BNN-CB
V/v: Thành lập quĩ PTXK cá tra

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Hiệp hội chếbiến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam có công văn số 21/2011/CV-Vasep ngày02/3/2011 đề nghị cho phép thành lập «Quĩ phát triển xuất khẩu cá tra» và côngvăn số 42/2011/CV-VASEP ngày 14/4/2011 về việc dự thảo phương án thành lập «Quĩphát triển xuất khẩu cá tra» và quy chế quản lý quỹ, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đã xem xét và kính trình Thủ tướng chính phủ như sau:

1. Sản xuất vàxuất khẩu cá tra trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.Năm 2010, sản lượng xuất khẩu đạt 659.400 tấn và kim ngạch đạt 1,427 tỷ USD,tăng 7,4% về lượng và 5,2% về giá trị so với năm 2009; chiếm 28,4% tổng kimngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cácthị trường nhập khẩu lớn ngày càng đưa ra nhiều rào cản thương mại, kỹ thuật.Tại Mỹ, vụ kiện các doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá vẫn chưa khép lại, luậtnông nghiệp 2008 có quy định mới có thể gây khó khăn cho việc xuất khẩu cá travào Mỹ. Đối với thị trường EU, một số tổ chức phi chính phủ đã đưa thông tinkhông đúng về chất lượng cá tra xuất khẩu từ Việt Nam. Thông tin không chínhxác đã nhanh chóng lan truyền đến cả Trung đông và các thị trường khác, gây ảnhhưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh cá tra của ta.

Trước tình hìnhđó, các Bộ, Hiệp hội, và các doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động để đốiphó với các rào cản, nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên các hoạt động chỉ mangtính nhất thời, thiếu chủ động, không có chiến lược cụ thể, hiệu quả mang lạichưa cao.

2. Để tạo điềukiện chủ động việc triển khai các hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn về thịtrường, cũng như phát triển thị trường xuất khẩu cá tra bền vững, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn kính nhất trí với đề xuất của VASEP, kính đềnghị Thủ tướng cho phép thành lập «Quĩ phát triển xuất khẩu cá tra» với các nộidung sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Thực hiệnchiến lược đấu tranh chống lại các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu:thông tin bôi nhọ cá tra, xử lý vụ kiện chống bán phá giá của Hiệp hội cá nheoMỹ, phòng ngừa xảy ra vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường EU….

- Xây dựng vàphát triển thương hiệu cá tra trên thị trường thế giới thông qua các chươngtrình quảng bá tại 2 thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu để khẳng định chất lượng cátra Việt Nam an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và tuân theo các qui định vềchất lượng, môi trường.

- Sử dụng chocác hoạt động vận động hành lang vốn rất quan trọng và cần thiết trong giảiquyết các tranh chấp, các rào cản thương mại quốc tế

- Sử dụng chohoạt động thuê luật sư, tư vấn quốc tế trong công tác tham mưu cho ngành cá tratrong các vấn đề liên quan đến luật pháp cũng như hoạt động PR, marketing tạicác thị trường mục tiêu.

II. PHƯƠNGTHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ QUĨ

- Phương thứchoạt động: Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên nguyên tắc đồng thuậnvà tự nguyện của cộng đồng Doanh nghiệp chế biến & xuất khẩu cá tra vì lợiích phát triển lâu dài cho ngành cá tra VN.

- Người đónggóp: Nguồn thu của Quỹ dựa vào các nguồn sau:

+ Tự nguyện đónggóp từ hội viên: các doanh nghiệp xuất khẩu đóng góp là 0,01 USD/kg cá tra xuấtkhẩu; riêng thị trường Hoa Kỳ sẽ là 0.02 USD/kg cá tra xuất khẩu;

+ Tài trợ củacác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

+ Các nguồn thuhợp pháp khác.

III. QUẢN LÝQUĨ

- Quĩ phát triểnxuất khẩu cá Tra là đơn vị độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở đặttại Trụ sở của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Việt Nam.

- Quĩ phải tổchức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán theo đúng qui định của Bộ tàichính. Hàng năm tổ chức kiểm toán Quỹ cùng với công tác kiểm toán của Hiệp hội.

- Báo cáo kếtquả tài chính của Quĩ một cách công khai, minh bạch đến các hội viên Hiệp hộivà các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, bao gồm: danh sách đóng góp, số tiềnđóng góp, tài trợ và việc sử dụng Quĩ.

Để tạo điều kiệnthuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đề nghị Thủtướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính cho phép và hướng dẫn các doanhnghiệp được hạch toán khoản đóng góp trên vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng chính phủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Bộ: Công Thương, Tài Chính;
- Tổng cục Thủy sản;
- Vasep;
- Lưu VT, CB

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát