TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1075/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Cần Thơ.

Trảlời công văn số 1699/HQCT-NV đề ngày 23/10/2013 của Cục Hải quan TP Cần Thơ nêuvướng mắc liên quan đến một số C/O mẫu D do Malaysia và Indonesia phát hành,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đốivới cách hiểu về hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành:

- Tổngcục Hải quan đã có công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 gửi Cục Hải quancác tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện, trong đó có hướng dẫn hóa đơn do mộtcông ty của Asean cấp có trụ sở ở cùng hoặc khác quốc gia với quốc gia của nhàxuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu đặt trụ sở cũng được hiểu là trường hợp hóa đơnbên thứ ba.

- Điều23, phụ lục 7 và mặt sau C/O (overleaf notes) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương có hướng dẫn liên quan đến hóađơn thương mại do bên thứ ba phát hành.

Dođó, đề nghị đơn vị căn cứ hướng dẫn trên để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

2. Vướngmắc liên quan đến C/O số 0013057/SBY /2012:

- “Thiếtbị giải nhiệt” có mã HS 8418.99.1000 thể hiện trên C/O là mặt hàng có xuất xứkhông thuần túy và không nằm trong danh mục PSR thì phải thỏa mãn tiêu chí xuấtxứ chung là RVC 40% trở lên hoặc CTH (chuyển đổi nhóm).

- Căncứ theo quy định tại Mục 1, Điều 4, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2010/TT-BCT thì C/Omẫu D cấp cho mặt hàng này thể hiện tiêu chí xuất xứ là CC là phù hợp với quyđịnh và C/O được chấp nhận nếu không có nghi ngờ nào khác.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn