BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/GTVT-PCVT
V/v đính chính Thông tư số 239/2000/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Văn phòng chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thương mại, Công nghiệp, Thuỷ sản, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
- Tổng cục Hải quan
- Công bao

Đồng kính gửi:

Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày 14 tháng 6 năm 2000 Bộ Giao thông Vận tải cóThông tư số 239-2000-TT-BGTVT hướng dẫn thực hiên Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày4/9/1999 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lưu phần Phụ lục “Các mẫu biểu: Mẫu số 2 “Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (phạt cảnh cáo)” đoạn cuốicó ghi

“Ông, bà (người đại diện) bị xử phạt có quyền khiếunại với người ra Quyết định xử phạt trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đượcQuyết định xử phạt

Bộ Giao thông Vận tải xin được đính chính lạinhư sau:

“Ông, bà (người đại diện) bị xử phạt có quyền khiếunại với người ra Quyết định xử phạt trong thời hạn (10) ngày kể từ ngày nhậnđược Quyết định xử phạt”

Bộ Giao thông Vận tải xin được đính chính lại nhưtrên và mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan đơn vị, cá nhân cóliên quan, đồng thời yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương thực hiện đúngnội dung như trên trong tất cả các tài liêụ, biểu mẫu có liên quan.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNGPhạm Thế Minh