BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1075/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc trong doanh nghiệp được cổ phần hóa theo NĐ 187/2004/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 239/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 10/3/2010 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại điểm b, khoản 8, Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định: Trường hợp người lao động bị mất việc, thôi việc trong 4 năm tiếp theo thì công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, số còn lại được thanh toán từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hóa công ty nhà nước quy định tại Điều 35 của Nghị định này. Hết thời hạn trên, công ty cổ phần chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấp cho người lao động”.

Tại khoản 2, Điều 6, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Người lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 tại các công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01 tháng 8 năm 2007, ngày Nghị định số 109/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa Xí nghiệp cơ khí Phú Lợi (doanh nghiệp nhà nước), sau đó tiếp tục làm việc và thôi việc (chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định) trong thời gian từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 tại Công ty cổ phần cơ khí Phú Lợi (được chuyển đổi từ Xí nghiệp cơ khí Phú Lợi), kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Công ty cổ phần cơ khí Phú Lợi có trách nhiệm thanh toán 50% trợ cấp thôi việc cho người lao động, 50% còn lại được thanh toán từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ theo quy định nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh