BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1075/TCHQ-KTTT
V/v xem xét giảm giá và cập nhật GTT 22

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua kiểm tra, theo dõi thấy tại một số cục Hải quan tỉnh,thành phố có tình trạng xác định trị giá và cập nhật dữ liệu trên phần"Xác định trị giá tính thuế" trên Hệ thống GTT 22 đối với các lô hàngnhập khẩu có yếu tố giảm giá (thuộc hợp đồng nhập khẩu nhiều chuyến) không đúngquy định của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài Chính vàQuyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan ban hành quytrình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu. Cụ thể:

- Vẫn còn tình trạng chấp nhận trị giá khai báo sau khi đãtrừ phần giảm giá đối với từng lô hàng nhập khẩu có yếu tố giảm giá thuộc hợpđồng nhập khẩu nhiều chuyến.

- Cập nhật thông tin xác định trị giá trên hệ thống GTT 22theo mức giá khai báo sau khi đã trừ phần giảm giá nhưng trên thực tế khoảngiảm giá chưa được chấp nhận.

Ví dụ:

- Tại Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Tờ khai Hải quan số 33/NKD ngày 21/01/2009 thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực III; số 17/NKD , số 18 NKD ngày 05/02/2009 thuộc Chi cục Hải quan cảng VICT; ...

- Tại Cục Hải quan Hải Phòng: Tờ khai Hải quan số 73/NKDngày 03/01/2009; số 87/NKD ngày 03/01/2009 thuộc Chi cục Hải quan cảng HảiPhòng Khu vực III;

...

Để thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, tham vấn và xácđịnh trị giá, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 2 mục I phần IIThông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính đối với các lô hàngnhập khẩu có yếu tố giảm giá thuộc hợp đồng nhập khẩu nhiều chuyến. Cụ thể:việc xét giảm giá của cơ quan Hải quan chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có nộptài liệu, hồ sơ để thanh khoản hợp đồng nhập khẩu có giảm giá sau khi kết thúchợp đồng. Vì vậy, đối với các hợp đồng thực hiện nhập khẩu nhiều chuyến có giảmgiá (đang nhập khẩu chưa xem xét quyết toán) thì vẫn phải xác định trị giá tínhthuế theo trị giá chưa trừ yếu tố giảm giá.

2. Cập nhật thông tin "Đơn giá tính thuế" trên Hệthống GTT 22 là trị giá chưa trừ yếu tố giảm giá theo hợp đồng nhập khẩu. Khixét giảm giá và được chấp nhận theo quy định của Thông tư số 40/2008/TT-BTC nêutrên thì điều chỉnh lại Đơn giá tính thuế trên Hệ thống GTT 22 theo trị giákhai báo sau khi đã trừ khoản giảm giá phù hợp với hồ sơ, chứng từ có liên quancủa toàn bộ lô hàng.

3. Thực hiện kiểm tra, rà soát việc cập nhật xong trước ngày10/3/2009 các trường hợp cập nhật chưa đúng trị giá như đã nêu trên đang tồntại trên Hệ thống GTT 22 hiện nay tại mục: "Nhập thông tin điều chỉnh giátính thuế hàng nhập khẩu" Đồng thời tập hợp để báo cáo theo quy định tạicông văn số 6013/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2008.

4. Từ ngày 10/3/2009, nếu trên Hệ thống GTT 22 còn tồn tạitình trạng cập nhật thông tin theo trị giá khai báo sau khi đã trừ phần giảmgiá nhưng thực tế chưa kết thúc hợp đồng và chưa được xem xét chấp nhận khoảngiảm giá thì coi là đã xác định trị giá không đúng quy định tại Thông tư số40/2008/TT-BTC ; Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc xác địnhtrị giá không đúng và thông tin cập nhật không chính xác trên hệ thống GTT 22.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng