BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1075/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Hãnghàng không Phương Nam Trung Quốc.

Trảlời công văn số 01/HKPNTQ ngày 10/9/2012 của Hãng hàng không Phương Nam TrungQuốc về việc miễn lệ phí trước bạ. Sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Giao thôngvận tải tại công văn số 1340/BGTVT-TC ngày 8/2/2013 về việc lệ phí trước bạtheo Hiệp định hàng không với Trung Quốc trả lời công văn số 17127/BTC-TCT ngày10/12/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợpkhông phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“c)Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác không thuộc đối tượng nêu tại điểm a, b khoảnnày như cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống Liênhiệp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi Chính phủ, các đoàn của tổ chứcquốc tế, thành viên của cơ quan và các tổ chức, cá nhân khác nhưng theo điềuước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định được miễn nộp hoặc không phảinộp lệ phí trước bạ (hoặc được miễn nộp hoặc không phải nộp toàn bộ các khoảnthuế, phí, lệ phí) thì thực hiện theo quy định đó.

Trườnghợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nếu quy định không thu hoặcmiễn thu phí, lệ phí (nói chung) hoặc lệ phí trước bạ (nói riêng), áp dụng đốivới cả phía Việt Nam thì đơn vị trực tiếp thực hiện dự án (hoặc Ban quản lý dựán) là phía Việt Nam cũng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khiđăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thuộc Chương trình, Dự án đã kýkết”.

-Tại Khoản 2, Điều 12, Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủnước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam quy định:

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc đượcchỉ định khai thác đến Việt Nam theo quy định của Hiệp định vận chuyển hàngkhông dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa và Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong Hiệp định chỉ quy định miễncác loại thuế, không miễn các loại phí, lệ phí nói chung và miễn lệ phí trướcbạ nói riêng. Vì vậy, xe ô tô Toyota Landereyiser parado số khung JTEBX9FJ3C5022408,số máy 2TR1106777 của Hãng thuộc đối tượng phải kê khai, nộp lệ phí trước bạkhi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổngcục Thuế trả lời để Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn