BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/TCT-TNCN V/v kiến nghị phụ cấp thanh tra viên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015.

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Cải
(số 47, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tổng cục Thuếnhận được Đơn phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cải - là Thanh tra viênNgân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị ngày 10/02/2015 về việc kiến nghịphụ cấp thanh tra viên không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhậpcá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV- BTC ngày 19/01/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụcấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên:

“I. Đối tượng và mức phụ cấp

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Tổng Thanh tra, Phó Tổng thanh tra, Thanh tra viêncao cấp, Thanh tra viên chính và Thanh tra viên thuộc các cơ quan Thanh tra nhànước, gồm: Cơ quan Thanh tra được thành lập theo cấp hành chính và cơ quanThanh tra được thành lập theo ngành, lĩnh vực.”

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CPngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người laođộng nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụcấp, trợ cấp sau:

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề;

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhậpchịu thuế quy định tại Điểm này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyđịnh.”

Căn cứ vào quy định nêu trên đối với trường hợp ôngNguyễn Văn Cải là Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước đang được hưởng mức phụ cấptheo Thông tư liên tịch số 191/2006/TTLT-TTCP-BNV- BTC ngày 19/01/2006 hướng dẫnthực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 của Thủ tướng Chính phủvề chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên thì Ông được trừkhoản phụ cấp này ra khỏi thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Nguyễn Văn Cải đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Vụ Pháp chế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh