TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1075/TCT-TS
V/v: C/s thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 167 CT/TT-HT ngày 17/2/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Yên hỏi về vướng mắc trong khi thực hiện chính sách Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;

Theo như báo cáo của Cục thuế tỉnh Phú Yên tại công văn này thì việc: “Mua bán chuyển nhượng lại nhà đất trong khi chưa có quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất” hiện đang được cơ quan pháp luật điều tra, phát hiện, như vậy việc mua bán này là bất hợp pháp. Vì vậy để xử lý thu các khoản thuế và các khoản thu liên quan đến đất đai được đúng chính sách. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế tỉnh Phú Yên đề nghị cơ quan Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan ở địa phương xử lý và kết luận rõ ràng nội dung việc mua bán trái phép nhà đất này, sau đó, trên cơ sở hồ sơ chuyển sang cơ quan Thuế xem xét hành vi nêu trên bị điều chỉnh bởi sắc thuế và khoản thu nào cho đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương