BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1075/TM-XNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 265/VPCP-QHQT ngày 12/5/2003 của Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Hiệp định dệt may với Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 8/5/2003 do Bộ Thương mại chủ trì có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội dệt may, Tổng cục Hải quan... đã thống nhất ý kiến việc phân bổ hạn ngạch, thu phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa kỳ và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc thực hiện Hiệp định dệt may đã ký với Hoa Kỳ và chống gian lận xuất xứ cần được triển khai sớm để ổn định sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư liên tịch về giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thị trường Hoa Kỳ năm 2003 và đặc biệt là góp ý đối với mức phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2003 và thời hạn bắt đầu có hiệu lực đối với việc thu phí.

Văn bản đóng góp xin gửi về Bộ Thương mại (Vụ xuất nhập khẩu) trước ngày 22/5/2003.

Trân trọng.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu