BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Quy định đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tuyến biên giới đường bộ: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắc Lắc, Gia Lai - Kon Tum, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Long An, Kiên Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc bỏ quy định miễn thuế đối với hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới, Tổng cục Hải quan đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tuyến biên giới đường bộ chỉ đạo, rà soát, báo cáo số liệu và biện pháp quản lý liên quan đến chính sách miễn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, hàng hóa đưa vào các chợ biên giới, các khu phi thuế quan, cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu, khu phi thuế quan trong thời gian qua (năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014), nội dung cụ thể như sau:
1. Đối với việc bán hàng miễn thuế ở các cửa hàng miễn thuế, khu phi thuế quan theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg trước thời điểm Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành).
- Thống kê số liệu chi tiết từng năm theo phụ lục 1 (đính kèm).
- Đánh giá tình hình hoạt động việc bán hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế khu phi thuế quan, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể.
2. Đối với việc mua bán trao đổi hàng hóacủa cư dân biên giới (theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
- Thống kê chi tiết theo phụ lục 2 (đính kèm).
- Đánh giá việc thực hiện thủ tục hải quan, biện pháp quản lý liên quan đến việc quản lý hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới (từ khâu nhập khẩu qua cửa khẩu đến việc tiêu dùng của cư dân, trường hợp không tiêu dùng hết đem bán ra ngoài cho những đối tượng thu gom hàng hóa để tiêu thụ nội địa); việc quản lý của cơ quan thuế đối với hàng hóa thu gom này.
3. Đối với hàng hóanhập khẩu để mua bán ở các chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ):

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

a) Đặc điểm của chợ: Thời điểm thành lập, quy mô hoạt động, hàng hóa mua bán trong chợ có đặc thù cho đối tượng nào? loại hàng hóa nào?
b) Việc quản lý, thu thuế đối với hoạt động mua bán của các đối tượng mua bán trong chợ, số thu thuế đối với từng loại đối tượng, của từng chợ, việc quản lý bằng hóa đơn đối với các loại hàng hóa này?
4. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của chính sách hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới và các quy định về quản lý liên quan đến các nội dung nêu trên; đề xuất các giải pháp khắc phục (ví dụ: hàng hóa trao đổi của cư dân về để phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày như phân bón, vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà cửa, ăn uống nếu không thu thuế thì biện pháp quản lý như thế nào để tránh lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế...).
Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành khảo sát tại một số Chi cục Hải quan. Do vậy, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng chỉ đạo các Chi cục thực hiện báo cáo gấp và gửi về Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính (qua Vụ Chính sách Thuế) trước ngày 09/9/2014 để Tổng hợp báo cáo Bộ, nội dung báo cáo vào địa chỉ email: [email protected][email protected]
Tổng cục Hải quan Thông báo để các đơn vị có tên trên biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST - BTC (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

PHỤ LỤC 1
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ
Ở CÁC CỬA HÀNG MIỄN THUẾ, KHU PHI THUẾ QUAN
(Theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướngChính phủ)

TT
CCHQ quản lý
Cửa hàng miễn thuế khu phi thuế quan (Thuộc KKTCK nào)
Năm thành lập
Quy mô
Số lượng hành khách
Số lượng người mua hàng miễn thuế
Doanh số bán hàng
Mặt hàng bán
Số thuế được miễn
Hàng hóa đưa từ nội địa vào khu phi thuế quan
Loại mặt hàng
Số lượng
Trị giá
Mức thuế suất thuế GTGT
XC
NC
Người Việt Nam
Người nước ngoài
1
2
...
Tổng số

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Người lập Biểu
Lãnh đạo Chi cục
(Ký, ghi rõ họ, tên)

PHỤ LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP VIỆC MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Theo Quyết định số254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg
ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ)

TT
CCHQ quản lý
Cửa khẩu, lối mở
Số lượt cư dân qua lại
Kim ngạch hàng hóa được miễn thuế
Loại hàng hóa được miễn thuế
Số tiền thuế được miễn
Lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu, lối mở
Ghi chú
1
2
Tổng số

Người lập Biểu
Lãnh đạo Chi cục
(Ký, ghi rõ họ, tên)

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?