VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Bổ sung dự án luyện gang thép Nghi Sơn vào quy hoạch.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương.
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 9376/BCT-CNNg ngày 16 tháng 10 năm 2013, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9172/BKHĐT-KTCN ngày 13 tháng 11 năm 2013), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4930/BTNMT-ĐCKS ngày 02 tháng 12 năm 2013) về bổ sung dự án luyện gang thép Nghi Sơn vào quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Công Thương nghiên cứu, rà soát, làm rõ những vấn đề các Bộ góp ý, trong đó lưu ý việc xác định rõ nguồn nguyên liệu lâu dài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung quy hoạch khi dự án đáp ứng các yêu cầu theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ