VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Bổ sung báo cáo vào Phiên họp chuyên đề của Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tư pháp
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 14547/PTr-PL ngày 19 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý bổ sung "Báo cáo về sự tham gia của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và đề xuất một số biện pháp triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013 thuộc trách nhiệm của Chính phủ" vào Phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật ngày 25 tháng 12 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp chuẩn bị tài liệu phục vụ Phiên họp chuyên đề gồm 40 bản chính, 60 bản tóm tắt và gửi file văn bản đến Văn phòng Chính phủ trước 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, PTTg, Các Vụ, VPBCSĐ, TTĐU, Cổng TTĐTCP, TTTH, BCĐĐMDN, Cục QT;
- Lưu: VT, PL (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục