Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10759/TC-TCT NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2003
VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI BỮA ĂN GIỮA CA CHO CBCNV

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Vừa qua Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của một số cơ sở kinh doanhvề việc kê khai thuế GTGT đối với khoản chi bữa ăn giữa ca. Để thực hiện thốngnhất các quy định của Luật thuế đối với khoản chi bữa ăn giữa ca, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thuế TNDN: Căn cứquy định tại Điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/06/2001và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì các cơ sở kinh doanh được tính vàochi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN khoản chi bữa ăn giữa ca cho cán bộcông nhân viên (CBCNV). Mức chi cho mỗi người không vượt quá mức lương tốithiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước.

2. Về thuế GTGT: Căn cứquy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính,trường hợp cơ sở kinh doanh tổ chức bữa ăn giữa ca cho CBCNV, nếu có hóa đơnGTGT hợp pháp thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các khoảnchi về bữa ăn giữa ca.

Các trường hợp cơ sởkinh doanh đã xử lý thuế GTGT đầu vào của bữa ăn giữa ca khác với hướng dẫn tạiCông văn này thì không xử lý lại.

Đề nghị Cục thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiệntheo nội dung trên.