TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1076/GSQL-GQ2
V/v mua xe ô tô tải của DNCX

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH AKEBONO KASEI Việt Nam
(Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư)

Trảlời công văn số 16092013/AKV-CV ngày 16/9/2013 của Công ty TNHH AKEBONO KASEIViệt Nam v/v thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất khi mua xe tải từ thịtrường nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Vềchính sách mặt hàng: Căn cứ điểm 2, điểm 6 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTMngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì mặt hàng ô tô táixuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay thuộc diện quản lýtheo giấy phép hoặc quản lý chuyên ngành. Vì vậy, doanh nghiệp chế xuất đượcmua ô tô từ thị trường nội địa để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mụctiêu của dự án đầu tư.

2. Vềthủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư 196/2010/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính khi doanh nghiệp thực hiện thủtục hải quan theo phương thức điện tử; Trường hợp thực hiện thủ tục hải quantheo phương thức truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

3. Vềchính sách thuế: Thực hiện theo quy định hiện hành.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH AKEBONO KASEI Việt Namđược biết, thực hiện/.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính