BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

------------

Số: 1076/LĐTBXH-LĐTL

V/v: Thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 825/TTr-LĐTBXH ngày18/12/2009 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5, Điều 10, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng công ty, nông, lâm trường.

Vì vậy, đối với những công ty nhà nước thuộc tỉnh Sơn La trước đây, khi thực hiện sắp xếp lại đã giải quyết chế độ lao động dôi dư đối với người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, nay các công ty này tiếp tục sắp xếp lại theo quy định thì không được áp dụng chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên.

2. Về kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi dư đối với lâm trường quốc doanh sắp xếp lại thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh