BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1076/TCHQ-KTTT
V/v Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty CP Thương mại và đại lý Bà Rịa Vũng Tàu.
(Địa chỉ: 37 Mạc Thị Bưởi – Q1 – TP HCM)

Trảlời các công văn số 132/CV ngày 31/12/2008 của Công ty Cổ phần Thương mại vàđại lý Bà Rịa Vũng Tàu về việc hoàn thuế nhập khẩu; Công văn số 4319/HQTP-NVngày 3/12/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc giải quyết hoàn thuếtheo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính của Công tycổ phần XNK Y tế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điều 3 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tàichính thì đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký từ 1/1/2008 đến trước ngày có hiệulực thi hành quyết định này nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn mứcthuế suất quy định tại Quyết định này phải nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu khôngmuộn hơn ngày 15/10/2008. Các trường hợp nộp hồ sơ hoàn thuế sau ngày15/10/2008 sẽ không được hoàn lại.

Tổngcục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4 bản).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng