BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10763/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công vănsố 3823/TKV-KT ngày 14/7/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc xin miễn thuếnhập khẩu các chi tiết linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ với hệ thống thiết bịđồng bộ Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 (nay là khoản 7 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính, thì dự án ưu đãi đầu tư đượcmiễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án trong đó có:

“c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuônmẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vậntải được miễn thuế nêu tại điểm a và điểm b khoản này nếu thuộc một trong haiđiều kiện sau:

c.1) Là linh kiện, chi tiết, bộ phậncủa thiết bị, máy móc, phương tiện vận tảiđược nhập khẩu ở dạng rời;

c.2) Là linh kiện, chi tiết, bộ phậnrời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện nhập khẩu để lắp ráp, kết nối các máymóc, thiết bị lại với nhau để đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị được vận hànhbình thường.

d) Nguyên liệu, vật tư trong nướcchưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền côngnghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuônmẫu, phụ kiện đi kèm nêu tại điểm c khoản này để lắp ráp đồng bộ với thiết bị,máy móc nêu tại điểm a khoản này.

Danh mục nguyên liệu, vật tư trongnước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm nàythực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

e) Vật tư xây dựng trong nước chưasản xuất được”.

Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất đượcđể làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy địnhcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ văn bản xác nhận của Bộ Công Thương số 5338/BCT-CNNg ngày 16/06/2014 và ý kiến của BộKếhoạchĐầu tưtại công văn số 4345/BKHĐT-KTCN ngày 08/7/2014: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiếncủa Bộ Công Thương xác nhận chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồngbộ dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơcó thể xem như loại trong nước chưa sản xuấtđược (vì nếu sản xuất trong nước thì sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vàtính đồng bộ của dự án) tương tự nhà máy alumin thuộc dự án Tổ hợp Bôxit - NhômLâm Đồng. Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác củaviệc xác nhận này.”

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk căn cứquy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương để xử lý miễn thuế nhập khẩu theo chế độquy định cho số linh kiện, vật tư nhậpkhẩu lắp đặt đồng bộ với thiết bị của Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam và Cục Hải quan tỉnhĐắk Lắk được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn