BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10764/BTC-TCHQ
V/v thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
(Tầng 30, tòa nhà Keangnam Landmark, E6 Phạm Hùng, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 284/2014/NSRPLLCcủa Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đề nghị miễn thuế nhập khẩu và thuế giá(trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu (bao gồm cả vật tưxây dựng trong nước đã sản xuất được) cho dự án “Lọc hóa dầu Nghi Sơn” (dự ánNSRP) theo Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

- Căn cứ Điều 4 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu thìtrường hợp điều ước quốc tếmà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tếđó.

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì hànghóanhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi vềthuế nhập khẩu hoặc dự án đầu tư bằngnguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 6, mục I, Danh mục B, Phụ lục I banhành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì dự án“phát triểncông nghiệp hóa dầu” thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Căn cứ mục 5, Phụ lục B (Chế độ thuế) của Thỏathuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ (GGU) đối với dự án Liên hợp lọc hóadầu Nghi Sơn ký ngày 15/1/2013 thì “NSRP được miễn thuế nhập khẩu máy móc,thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được nhập khẩuđể tạo tài sản cố định của NSRP. Ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nêu trên cũng sẽ ápdụng đối với các máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu mà trong nước đãsản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của NSRP nhưng theo đánh giá củaNSRP chưa đáp ứng quy cách hoặc chưa phù hợp cho dự án NSRP, theo Danh mục đăngký được Chính phủ (thông qua Bộ CôngThương) chấp thuận bằng văn bản” và công văn số 5271/BCT-TCNL ngày12/6/2014 của Bộ Công Thương xác nhận danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nhậpkhẩu (lần 1) của dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn trong nước đã sản xuấtđược nhưng không đáp ứng yêu cầu của dự án theo Phụ lục kèm theo.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì dự án “Lọchóa dầu Nghi Sơn” được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng(bao gồm cả vật tư xây dựng trong nước đã sản xuấtđược nhưng theo đánh giá Công ty chưa đáp ứng quy cách hoặc chưa phù hợp cho dựán) theo danh mục được Bộ Công Thương xác nhận tại công văn số 5271/BCT-TCNLngày 12/6/2014 quy định tại mục 5, Phụ lục B (Chế độ thuế) của Thỏa thuận bảolãnh và cam kết của Chính phủ (GGU) và Điều 4 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010.

II. Về thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT):

Đối với kiến nghị miễn thuế (không thu thuế) GTGT và thờihạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩuphục vụ dự án nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 9992/BTC-CST ngày22/7/2014 lấy ý kiếncủa Bộ Công Thươngvà Bộ Tư pháp. Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi nhận được ý kiếncủa các Bộ.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạchĐầu tư, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC - BTC;
- Lưu: VT, TCHQ (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn