BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/BNN-TCTL
V/v: dự trữ thuốc xử lý nguồn nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Y tế

Phúc đáp côngvăn số 1769/BYT-MT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của quý Bộ về việc dự trữ thuốc xửlý nguồn nước, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trong thời gianvừa qua, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn được dự án do Uniceft tài trợcung cấp các hóa chất xử lý nước có hiệu quả cao, dễ ứng dụng và thân thiện vớimôi trường như túi lọc pur, aquatab, cloramine B. Để tiếp tục hỗ trợ địa phươngkịp thời trong việc giải quyết nước sinh hoạt và VSMT nông thôn khi có thiêntai xảy ra, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị quý Bộ xem xét:

- Đưa các hóachất trên vào danh mục thuốc xử lý nước dự trữ Quốc gia.

- Nghiên cứuviệc sử dụng các thuốc xử lý nước sản xuất trong nước đã được công nhận và cấpphép lưu hành nhằm giảm chi phí cũng như tạo điều kiện cho địa phương chủ độngtrong việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai.

Trong thời giantới Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục hợp tác với quý Bộ trong việc chỉ đạo,hướng dẫn hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khi có thiên tai xẩy ra.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý môi trường y tế;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học