BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1077/TCHQ-KTTT
V/v Trị giá tính thuế đối với xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan TP. Hà Nội

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 192/HQHN-TGTT ngày 12/02/2009 của Cục Hảiquan TP. Hà Nội kiến nghị về trị giá tính thuế đối với xe ô tô Kia Carens nhậpkhẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật Khiếu nại, tốcáo; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính;

Yêucầu Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ cơ sở dữ liệu giá có sẵn tại thời điểm xácđịnh trị giá và các thông tin khác thu thập được đối với mặt hàng xe ô tô KiaCarens (giá chào bán trên mạng Internet, giá bán thị trường trong nước …) đểxác định trị giá tính thuế phù hợp với hàng thực nhập theo đúng trình tự,nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá, ra quyết định giải quyết khiếunại lần hai của doanh nghiệp theo đúng quy định (báo cáo nội dung giải quyếtkhiếu nại về Tổng cục Hải quan).

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng