TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10775/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam
Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình
Mã số thuế : 0302634683

Trả lời văn thư số 391/CV-TCKTngày 01/12/2011 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg Ngày 11/10/2011 của Chính Phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp năm 2011;

- Căn cứ điều 1 Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủvề gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụngnhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sảnxuất kinh doanh;

“1. Thực hiện gia hạn nộp thuếthu nhập doanh nghiệp năm 2011 trong thời gian một (01) năm, kể từ ngày đếnthời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với doanh nghiệp sửdụng nhiều lao động, hợp tác xã (sau đây gọi là doanh nghiệp), cụ thể như sau:

a) Số thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp năm 2011 tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến:nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

Các hoạt động sản xuất, giacông, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tửquy định tại khoản này căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Namban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ.

b) Số thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp năm 2011 tính trên thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt:nhà máy nước, nhà máy điện, công trình truyền tải, phân phối điện; hệ thống cấpthoát nước; đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sânbay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, rạp chiếuphim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật, cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao, hệ thốngxử lý nước thải, chất thải rắn; công trình thông tin liên lạc, công trình thủylợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp.

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiềulao động quy định tại Điều này là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụngthường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 lao động. Trường hợp doanh nghiệp tổchức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì số lao động làm căn cứ xác địnhviệc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với Công ty mẹ không bao gồm lao động củaCông ty con.

Số lao động sử dụng thường xuyênbình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXHngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cáchtính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

3. Việc gia hạn thời hạn nộpthuế quy định tại Điều này áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập vàhoạt động theo pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từvà nộp thuế theo kê khai.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản,lâm sản, thuỷ sản (được xác định theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế ViệtNam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướngChính phủ) và có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên300 người (được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BTĐTBXH ngày03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội) thì được gia hạn sốthuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh