BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1077TCT/TS
V/v: Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 235 CT/TH-DT ngày27/2/2004 của Cục Thuế tỉnh Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 3Chương 1 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định những trường hợp khôngthuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình,cá nhân được Nhà nước cho thuê đất có chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê; ngườinhận quyền sử dụng đất thuê tiếp tục thực hiện chế độ thuê đất theo quy địnhcủa Luật Đất đai.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Doanhnghiệp tư nhân xăng dầu Ánh Ngọc được Nhà nước cho thuê đất, đã nộp đủ tiềnthuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất, nay Công ty được cấp có thẩm quyềncho phép chuyển nhượng diện tích đất đã thuê của Nhà nước cho đơn vị khác thuêlại theo giá trị chuyển nhượng đất giữa hai bên trước ngày 01/01/2004 thì Côngty không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất; mà thuộc diện phải kêkhai nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp (nếu có) theo quyđịnh tại thời điểm được phép chuyển quyền thuê đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bình Định biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương