BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/BXD-KTXD
V/v phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Ban quản lý dự án – Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 141/QLDA-KTKH ngày 10/5/2012 của Ban quản lý dự án – Công ty TNHH một thànhviên phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số141/QLDA-KTKH thì hợp đồng thi công xây lắp gói thầu số 1 “Thi công xây dựng hạtầng kỹ thuật của dự án” được ký kết vào tháng 01/2011 theo hình thức trọn gói;thời điểm đóng thầu là tháng 9/2010; thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu làtháng 8/2010, nhưng đến tháng 10/2011 chủ đầu tư mới cơ bản bàn giao mặt bằngcho nhà thầu để thi công xây dựng công trình và các bên cũng đã thống nhất thờiđiểm này được coi là thời điểm chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ mặt bằng cho nhàthầu thi công.

Như vậy, việc điều chỉnh giá hợpđồng từ thời điểm tháng 8/2010 về thời điểm tháng 10/2011 (thời điểm chủ đầu tưbàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu) là phù hợp, vì đây không phải lỗi củanhà thầu; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng như nêu tại văn bản số141/QLDA-KTKH là phù hợp.

Bộ Xây dựng lưu ý: khi tính toán hệsố Pn chỉ tính toán lại giá cho các khối lượng còn lại chưa thi công được dolỗi chậm bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư sau thời điểm tháng 10/2011.

Ban quản lý dự án – Công ty TNHHmột thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ hướng dẫn trên để tổ chứcthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn