BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1078/LĐTBXH-LĐTL
V/v Thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 337/LĐTBXH-QLLĐDNngày 01/4/2010 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5, Điều10, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và điểm đ, khoản4, mục I Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội thì phương án giải quyết lao động dôi dư phải được Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Hội đồng quản trị tập đoànkinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phêduyệt; thời điểm chốt danh sách người lao động để giải quyết lao động dôi dưđối với công ty, đơn vị chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênlà thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chuyển công ty, đơnvị thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đối với Công ty Sổ xố kiến thiếtĐăk Lắk đã chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ ngày 07/11/2008và khi chuyển đổi không có phương án giải quyết lao động dôi dư được UBND tỉnhphê duyệt, theo đó không có cơ sở để giải quyết lao động dôi dư đối với ngườilao động theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để quý Sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh