BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1078/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan Tp. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 505/HQHP-TXNK ngày 19/1/2015 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về việc vướng mắcthực hiện biện pháp cưỡng chế thuế trích tiền gửi nộp NSNN của Công ty TNHH PhúKim, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương thì tiền ký quỹlà để đảm bảo thanh toán toàn bộ các chi phí như xử lý, làm sạch môi trường nếuhàng hóa của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình lưu giữ, tạmnhập, tái xuất tại Việt Nam... Việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tàikhoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được quy địnhtại Điều 37 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 củaBộ Tài chính. Do đó, Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng thực hiện theo quy định.

Về đề nghị của Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hảiquan sẽ trao đổi với Bộ Công Thương để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. HảiPhòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN-Dũng(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang