UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/UBND-NV
V/v hướng dẫn lập kế hoạch và cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Huế, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND thành phố Huế và các huyện;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các Hội được giao biên chế.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành quy định phân cấp về tổchức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Để thực hiện Quyết định nêu trên, Uỷ ban Nhândân tỉnh hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cử công chức,viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, như sau:

I. LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

Việc lập kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn ngạch, tiêuchuẩn chức danh lãnh đạo, nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức và khả năng ngânsách của đơn vị.

Đầu tháng 10 hàng năm, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế báo cáo tìnhhình thực hiện kế hoạch trong năm và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức năm sau, gửi Sở Nội vụ để thẩm định, tổng hợp kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổchức Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổng hợp báo cáo Thường vụ Tỉnhủy tình hình thực hiện kế hoạch trong năm và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức năm sau.

Sau khi Thường vụ Tỉnh ủy thôngqua kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyếtđịnh giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện.

II. CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Nguyên tắc chọn, cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

- Việc chọn, cử công chức, viênchức đi học phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo quy hoạch, nhằm tiêuchuẩn hoá đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

- Việc chọn, cử công chức, viênchức đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn phải thực hiện công khai, côngbằng, dân chủ. Khuyến khích công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ và bảo đảm quyền lợi của công chức, viên chức.

Đơn vị cử công chức, viên chứcđi học tập phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số lượng công chức, viênchức đi học trong giờ hành chính của mỗi đơn vị trong cùng một thời điểm khôngvượt quá 30% tổng số công chức, viên chức của đơn vị.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện công chức, viên chứcđược cử đi đào tạo, bồi dưỡng

- Có phẩm chất chính trị vữngvàng, tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao vàhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Có trình độ chuyên môn, nghiệpvụ và ngoại ngữ theo yêu cầu của từng khoá học.

- Có đủ sức khoẻ để đảm bảo nhiệmvụ học tập.

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩntrên, công chức, viên chức được chọn, cử đi học tập còn phải đáp ứng các điềukiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng khoá học và các quy định khác của pháp luật cóliên quan.

3. Thời gian và số lần đượccử đi học

- Công chức, viên chức chỉ đượccử đi học một lần trong một năm đối với khoá học có thời gian từ 03 tháng đếndưới 06 tháng.

- Công chức, viên chức đã đượcđi học từ 06 tháng đến dưới 01 năm, sau 01 năm kể từ khi kết thúc khoá học mớiđược đăng ký theo học khoá học khác.

- Công chức, viên chức đã đi họctừ 01 năm trở lên, sau 02 năm kể từ khi kết thúc khoá học mới được đăng ký theohọc khoá học khác.

- Công chức, viên chức đượccử đi dự tuyển nhưng không trúng tuyển thì sau 01 năm kể từ thời điểm dự tuyểnmới được đăng ký khoá học khác.

Trường hợp công chức, viên chứccó thành tích học tập xuất sắc được cơ sở đào tạo đề nghị chuyển tiếp lên bậchọc cao hơn thì căn cứ đề nghị của Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức, viênchức; lĩnh vực chuyên môn được ưu tiên đào tạo, Thủ trưởng đơn vị quản lý công chức,viên chức xem xét quyết định.

4. Chế độ ưu tiên

Trong quá trình chọn, cử côngchức, viên chức đi học, có xem xét theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnhvực của cơ quan đơn vị;

- Thành tích công tác caohơn;

- Thời gian công tác tại đơn vịnhiều hơn;

- Số lần được cử đi học íthơn;

- Công chức, viên chức có độ tuổicao hơn;

- Công chức, viên chức nữ;

- Công chức, viên chức đã có thờigian thực tế tại cơ sở.

5.Trách nhiệm của công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nộiquy, quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập theo đúng thờigian và mục tiêu đã được xác định, báo cáo tiến độ học tập với đơn vị sử dụngcông chức, viên chức. Trường hợp vì lý do khách quan không theo học hết khoáhọc phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị sử dụng và quản lý công chức, viên chức xemxét, quyết định.

- Khi kết thúc khoá học, phảibáo cáo kết quả học tập, việc chấp hành chính sách, pháp luật, chế độ kỷ luậttrong thời gian học tập kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và luận văn tốt nghiệp(đối với khoá học có viết luận văn tốt nghiệp) về đơn vị quản lý công chức,viên chức.

Công chức, viên chức được cơ quancử đi học phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định hiện hành nếu sau khi hoànthành khóa học mà tự ý bỏ việc hoặc chuyển công tác ra khỏi khu vực nhà nước vìlý do cá nhân.

6. Thẩmquyền cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

- Sở Nội vụ thẩm định trìnhChủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định:

+ Cử công chức, viên chức điđào tạo, bồi dưõng đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ủy ban Nhân dântỉnh quản lý;

+ Cử đi đào tạo trên đại họcđối với công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch của tỉnh;

+ Cử công chức, viên chức điđào tạo ở nước ngoài.

- Sở Nội vụ có trách nhiệmtheo dõi và kiểm tra việc thực hiện, hướng dẫn lập kế hoạch và cử công chứcviên chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Việc cử cán bộ, công chứcđi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiệntheo Quyết định số 104/2005/QĐ-BNV ngày 03/10/2005 của Bộ Nội vụ.

- Thủ trưởng các sở, ban,ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế quyết định cửcông chức, viên chức thuộc quyền quản lý đi đào tạo bồi dưỡng và gửi danh sáchvề Sở Nội vụ để theo dõi.

Trong quá trình tổ chức thựchiện nếu có gì trở ngại, không phù hợp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh,Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nộivụ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;
- CVP, PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Thiện