TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10780/CT-TTHT
V/v Ký hiệu hoá đơn & số thứ tự hoá đơn

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
Địa chỉ: 364 Cộng Hoà, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 3700228661

Trả lời văn bản sốFA03-HĐGTGT/2011 ngày 11/11/2011 của Công ty về ký hiệu hoá đơn và số thứ tựhoá đơn, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tưsố 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bánhàng hoá, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011);

“Thông báo phát hành hóa đơnphải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trướckhi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạnmười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơngồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóađơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.

- Căn cứ quyết 2905/QĐ-BTC ngày09/11/2010 Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BộTài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Tại điểm 1.3 Phụ lục 1, đã in là:

“3 ký tự cuối cùng thể hiện nămthông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.

Năm thông báo phát hành hoá đơnđược thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành”.

Nay sửa thành:

“3 ký tự cuối cùng thể hiện nămtạo hoá đơn và hình thức hoá đơn. Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai sốcuối của năm”.

Trường hợp theo trình bày củaCông ty nhằm đảm bảo để có sẵn hoá đơn sử dụng trong năm 2012, Công ty ký hợpđồng đặt in hoá đơn trong năm 2011 thì khi đặt in hoá đơn trong năm 2011 Côngty phải đặt ký hiệu năm tạo hoá đơn là năm 2011(ví dụ: Công ty đặt in hoá đơntrong năm 2011 thì ký hiệu hoá đơn là AA/11P không được đặt ký hiệu năm tạo hoáđơn là AA/12P).

Trường hợp của Công ty theotrình bày nếu trong năm 2011 Công ty đã đặt in hoá đơn ký hiệu AA/11P bắt đầutừ số 0000001 đến số 0010000 đã gửi thông báo phát hành hoá đơn trong năm 2011,nhưng bắt đầu từ năm 2012 muốn bắt đầu sử dụng từ số 0000001 thì khi đặt in hoáđơn trong năm 2011để sử dụng trong năm 2012 thì Công ty đặt in hoá đơn với kýhiệu hoá đơn AB/11P bắt đầu từ số 0000001 trở đi, đối với số hoá đơn ký hiệuAA/11P đã thông báo phát hành sang năm 2012 không tiếp tục sử dụng thì Công typhải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng, đồngthời tiến hành huỷ hoá đơn theo qui định.

Cục thuế TP thông báo để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P.KT2
- Lưu HC, TTHT.+
196709- 2345/thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh