BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10783/BTC-NSNN
V/v Hướng dẫn hạch toán kinh phí chi nộp ngân sách cấp trên

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: SởTài chính tỉnh Quảng Ninh

Vềđề nghịhướng dẫn hạch toán chi ngân sách tại công văn số 2462/STC-KHNS ngày 11/7/2014của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo công văn số 2462/STC-KHNS nêu trên, khi chuyểnnhiệm vụ chi từ cấp huyện về cấp tỉnh, địa phương không điều chỉnh tỷ lệ phầntrăm phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp huyện nộpvề ngân sách cấp tỉnh khoản kinh phí bố trí cho các đơn vị chuyển từ cấp huyệnvề cấp tỉnh, Do vậy, đây là khoản chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, khôngliên quan chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho cấp dưới. Do đó, theo quy địnhcủa Mục lục NSNN hiện hành, khi huyện chi nộp ngân sách cấp tỉnh, thì hạch toánvào chương 760 (Các quan hệ khác của ngân sách); khoản 369 (quan hệ tài chính khác);tiểu mục 7701 (chi hoàn trả các khoản phát sinh trong năm); Ngân sách cấptỉnh hạch toán thu: Chương 560 (Các quan hệkhác của ngân sách); khoản 369 (quan hệ tài chính khác); tiểu mục 4701 (thu từcác khoản hoàn trả phát sinh trong năm).

Trên cơ sở đó,việc hạch toán tại Kho bạc nhà nước như sau:

- Tại KBNN huyện thực hiện:

Căn cứ Lệnh chi tiền chuyển nộp ngân sách tỉnh docơ quan tài chính cấp huyện chuyển sang KBNN (ghi chi tiết Mục lục ngân sách),kế toán ghi:

Nợ TK 8313 (Chương 760, Khoản369, Tiểu mục 7701)

Có TK 3853

- Tại KBNN tỉnh thực hiện:

Căn cứ Lệnh chuyển Có kiêm chứng từ phục hồi, kếtoán ghi:

Nợ TK 3856

Có TK 7111 (Chương 560, Khoản 369, Tiểu mục 4701).

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh QuảngNinh biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc nhà nước trung ương;
- Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế