BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078TCT/DNK
v/v xử lý đối với DNTN Bế Hậu

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời Công văn số 61/CT-QLDN ngày 19/01/2005của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận v/v báo cáo vi phạm và đề nghị xử lý đối với DNTNBế Hậu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục không trực tiếp giải quyết các trườnghợp cụ thể, vì vậy đề nghị Cục Thuế Ninh Thuận căn cứ vào kết quả kiểm tra thựctế để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Công văn số 12401 TC/TCTngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính v/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàngnông, lâm, thuỷ sản. Trong quá trình xem xét giải quyết đề nghị xác định rõ sốlượng thực tế mua, bán, xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp, kiểm tra chứng từliên quan đến chi phí thu mua và doanh số bán, liên quan đến việc xác định thuế.

- Tại Điểm 1.3, Mục III và điểm 5.14 Phần BThông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, quy định: Đối vớihàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến, đất, đá, cát, sỏi, phế liệumua của người bán không có hoá đơn được khấu trừ theo tỷ lệ trên giá mua làbảng kê hàng hoá mua vào (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này);Bảng kê là chứng từ để tính thuế GTGT đầu vào, bảng kê này được căn cứ vàochứng từ mua hàng có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày tháng mua,địa chỉ người bán và ký nhận của bên bán, bên mua. Trường hợp cơ sở kinh doanhkê khai giá mua hàng hoá trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm muathì cơ quan Thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua, ấn định mức giáđể tính số thuế đầu vào được khấu trừ.

- Tại Điểm 2, Công văn số 12401TC/TCT ngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính v/v Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối vớimặt hàng nông, lâm, thuỷ sản, hướng dẫn: Nếu hàng hoá thu mua không lập đúng,đủ chứng từ thu mua hoặc giữa chứng từ thu mua với bảng kê, số liệu hạch toánchi phí không đúng thực tế thì không được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đốivới giá trị hàng hoá thu mua này, đồng thời áp dụng biện pháp ấn định thuế TNDN.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ vào kếtquả kiểm tra để xử lý theo các quy định trên, nếu qua kiểm tra xác định DNTNchế biến thuỷ sản Bế Hậu Cà Ná lập chứng từ, bảng kê thu mua hàng nông, lâm,thuỷ sản và hạch toán chi phí cao hơn thực tế thu mua (về số lượng hoặc giátrị) hoặc lập bảng kê khống thì doanh nghiệp không được khấu trừ hoặc hoàn thuếGTGT tính theo tỷ lệ trên giá trị hàng hoá thu mua vi phạm, đối với thuế TNDNCục Thuế áp dụng biện pháp ấn định chi phí để trừ khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với kiến nghị xử lý của Cục Thuế. Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

- Về thuế GTGT: Theo hướng dẫn tại Công văn số12401 TC/TCT ngày 29/10/2004 của Bộ Tài chính thì chỉ áp dụng không khấu trừhoặc hoàn thuế GTGT đối với giá trị hàng hoá thu mua mà doanh nghiệp vi phạm.Đối với hàng hoá thu mua chưa xác minh hoặc đã xác minh nhưng không đủ căn cứxác định vi phạm thì vẫn được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

- Về thuế TNDN: Việc ấn định chi phí phải căn cứvào tài liệu điều tra của cơ quan Thuế hoặc căn cứ vào tài liệu kê khai của cơsở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh NinhThuận biết và thực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến