BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 1079/BXD-HĐXD

V/v: góp ý dự án thành lập Công ty TNHH quản lý phát triển Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3655/SKHĐT-ĐKĐT ngày21/5/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH quản lý phát triển Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ hồ sơ cho thấy chủ đầu tư đăng ký thành lập Công ty TNHH quản lý phát triển Việt Nam gồm Công ty Development Management Services Ltd được thành lập theo điều luật vùng lãnh thổ British Virgin Islands không có chức năng kinh doanh lĩnh vực dịch vụ xây dựng và ba (3) cá nhân quốc tịch nước ngoài không có tài liệu chứng minh về trình độ, kinh nghiệm hoạt động xây dựng; vốn góp để thực hiện dự án chỉ có 15.000USD. Vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng không nên khuyến khích thành lập doanh nghiệp này để hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HĐXD (VQT-03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký
Bùi Phạm Khánh