BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1079/QLCL-CL1
V/v Sửa đổi quy định vệ sinh và ghi nhãn của Liên Bang Nga

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đi Liên Bang Nga
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng

Ngày 21/4/2010, Chánh thanh tra Cơ quan Thú y Nhà nước LiênBang Nga đã phê chuẩn quyết định số 27 ban hành tiêu chuẩn SanPin 2.3.2.2063-10sửa đổi Quy định an toàn thực phẩm và vệ sinh dịch tễ (SanPin 2.3.2.1078-01),có hiệu lực từ ngày 01/10/2010, cụ thể như sau:

1. Trong Chương II. “Những quy định chung”, bổ sung Khoản2.18 với nội dung như sau:

Nhãn hiệu ghi trên bao bì của sản phẩm thủy sản bán trựctiếp đến người tiêu dùng phải có thông tin bổ sung đối với sản phẩm thủy sảnthuộc các nhóm sau:

a. Sản phẩm thủy sản đông lạnh:

- Mạ băng: khối lượng tịnh (không bao gồm khối lượng mạbăng);

- Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản đã đônglạnh: nêu rõ sản phẩm đông lạnh lần hai;

b. Sản phẩm ướp muối và ngâm gia vị đông lạnh (Frozen saltedand pickled fish products): ghi rõ các từ “sản phẩm đông lạnh”.

2. Trong chương III. “Các yêu cầu về an toàn và giá trị dinhdưỡng của thực phẩm”, bổ sung Khoản 3.42 với nội dung như sau:

- Khi chế biến cá philê có sử dụng các phụ gia thực phẩm thìhàm lượng ẩm trong miếng philê sau khi loại bỏ lớp mạ băng không được vượt quá86% khối lượng của cá philê.

- Khối lượng mạ băng bao phủ sản phẩm thủy sản đông lạnh sảnxuất từ cá không được vượt quá 5% khối lượng tịnh, sản xuất từ tôm không đượcquá 6%, còn đối với các sản phẩm thủy sản được sản xuất từ các loài thủy sảnkhông xương sống khác, động vật có vú, tảo và các động thực vật sống dưới nướckhác khối lượng mạ băng không vượt quá 8% khối lượng thủy sản đông lạnh đã đượcmạ băng.

Toàn văn tiêu chuẩn SanPin 2.3.2.2603-10 được Cục đăng tảibản tiếng Nga và bản dịch không chính thức bằng tiếng Anh, tiếng Việt trênwebsite tại địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn.

3. Để chủ động và tránh vướng mắc trong việc xuất khẩu thủysản vào Liên Bang Nga kể từ ngày quy định trên có hiệu lực (ngày 01/10/2010),Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị:

3.1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đi LiênBang Nga chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Nga để cập nhật và triển khai thựchiện các yêu cầu mới của Liên Bang Nga đối với việc ghi nhãn và mạ băng sảnphẩm thủy sản đông lạnh nhằm tránh các vướng mắc sau ngày 01/10/2010.

3.2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng: tổchức nghiên cứu các quy định nêu trên của Liên Bang Nga để hướng dẫn các doanhnghiệp thuộc địa bàn quản lý triển khai thực hiện.

4. Những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp khi triển khaiáp dụng quy định, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục trước ngày 31/8/2010 đểCục tổng hợp, làm rõ với cơ quan thẩm quyền Liên Bang Nga.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- VASEP;
- Cơ quan QLCL, NLTS Trung Bộ, Nam Bộ;
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga