BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1079/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất theo giấy phép của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Hiện nay tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang tồntại vướng mắc về thời hạn làm thủ tục hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuấttheo giấy phép của Bộ Công Thương; sau khi trao đổi với Bộ Công Thương, ngày10/02/2010 Bộ Công Thương đã có công văn 1643/BCT-XNK gửi Tổng cục Hải quan vềvấn đề nêu trên. Nay Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố thống nhất thực hiện như sau:

Thời hạn ghi trong giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ CôngThương là thời hạn thương nhân làm thủ tục hải quan cho lô hàng tạm nhập vàoViệt Nam.

Trước mắt, trong trường hợp hàng hoá kinh doanh tạm nhập táixuất đã hoàn thành thủ tục tạm nhập vào Việt Nam được lưu lại tại Việt Nam vàthương nhân cần kéo dài thời hạn lưu lại tại Việt Nam thì đề nghị Cục Hải quancác tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị địnhsố 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, không yêu cầu thương nhân phảixin phép Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phốthực hiện nội dung hướng dẫn trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường