VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
-------------
V/v:Tổ chức các đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Để tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:
1. Tiếp tục chủ động đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016.
Cân nhắc việc cử Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao này, khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để sớm có thông báo chính thức với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và các cơ quan liên quan.
2. Chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định về Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 và Đề án đào tạo vận động viên tham dự Đại hội Thể thao này.
3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của OCA trong quá trình triển khai và hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức các đại hội thể thao quốc tế đã được OCA chấp thuận cho Việt Nam đăng cai; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc những vướng mắc lớn phát sinh.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NG, CA, NV;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW: Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TKBT, QHQT, KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định