TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10791/CT-TTHT
V/v: gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Tổng Công ty may Nhà Bè
Địa chỉ: Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Mã số thuế: 0300398889

Trả lời văn bản số không số ngày22/11/2011 của Tổng Công ty về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)năm 2011; Cục thuế TP. có ý kiến như sau:

- Căn cứ điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuếTNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằmtháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh:

“1. Gia hạn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp năm 2011 trong thời gian một (01) năm, kể từ ngày đến thời hạn nộpthuế theo quy định của Luật Quản lý thuế của doanh nghiệp sử dụng nhiều laođộng, hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nôngsản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thicông, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó:

a) Doanh nghiệp sử dụng nhiềulao động là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.Trường hợp doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì sốlao động của công ty mẹ không bao gồm số lao động của công ty con.

b) Hoạt động sản xuất, gia công,chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử đượcxác định theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theoQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

...

2. Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược gia hạn quy định tại Điều này không bao gồm số thuế thu nhập từ hoạt độngkhác và thu nhập khác ngoài thu nhập từ các hoạt động quy định tại điểm b, điểmc khoản 1 Điều này.

3. Việc gia hạn nộp thuế quyđịnh tại Điều này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập vàhoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từtheo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.”

Căn cứ quy định trên, trường hợpTổng Công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may theo quy định tạitiết b khoản 1 điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg có tổng số lao động sử dụngthường xuyên bình quân năm 2011 trên 5.000 (không bao gồm số lao động của Côngty con nếu Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con) thì hoạtđộng dệt may được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 theo điều 2, điều 3 Quyết địnhsố 54/2011/QĐ-TTg .

Cục thuế TP thông báo cho TổngCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – 209197(2469)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Trọng Hạnh