BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH hỗ trợ sản xuất Đông Nam Á

Trả lời công văn không số ngày 29/10/2002 của Công ty TNHH hỗ trợ sản xuất Đông Nam Á về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ do Công ty cung cấp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.38a, mục II, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính, dịch vụ kỹ thuật sản xuất phim ảnh do Công ty TNHH hỗ trợ sản xuất Đông Nam Á cung cấp không được xác định là dịch vụ khoa học, kỹ thuật, vì vậy áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH hỗ trợ sản xuất Đông Nam Á biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến