BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 108/BXD-KHTC
V/v: Xác định doanh thu trong hoạt động thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Vinaconex No 12., JSC)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 156/VN12 -TTr ngày 07/5/2010 của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Vinaconex No 12., JSC) về việc xác định doanh thu trong hoạt động thi công xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 3, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, giải thích từ ngữ “thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ công trình, bảo hành, bảo trì công trình”. Như vậy, doanh thu phát sinh từ các hoạt động này được xác định là doanh thu thi công xây dựng công trình.

Đối với trường hợp như dẫn chứng do Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Vinaconex No 12., JSC) nêu ra trong văn bản số 156/VN12 -TTr; để xác định doanh thu trong hoạt động thi công xây dựng công trình, thì chỉ tính doanh thu từ “hoạt động bốc xúc” thuộc hoạt động thi công xây dựng công trình (đào, bốc, xúc đất móng, …) và không tính doanh thu từ “hoạt động bốc xúc” thuộc một trong các công đoạn của việc khai thác mỏ. Nội dung này được xác định căn cứ vào hóa đơn thanh toán của bên A.

Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Vinaconex No 12., JSC) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, các Vụ: KTXD, KHTC

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà