BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 108/BXD-VLXD
V/v thoả thuận chủ trương chuyển đổi công nghệ Nhà máy xi măng lò đứng Hà Tiên Kiên Giang

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 88/TTr- UBND ngày 30/11/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đề nghị BộXây dựng chấp thuận chủ trương chuyển đổi công nghệ nhà máy xi măng lò đứng HàTiên Kiên Giang thành lò quay với quy mô công suất 120.000 tấn /năm. Về vấn đềnày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy hoạch phát triển công nghiệpxi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005, trong đócó định hướng chuyển đổi công nghệ nhà máy xi măng lò đứng thành lò quay vớiquy mô công suất phù hợp.

Trong những năm qua nhà máy ximăng Hà Tiên Kiên Giang (công suất 82.000 tấn xi măng/năm ) đã phát huy tốthiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, đặc biệt đã gópphần bình ổn thị trường xi măng khu vực phía Nam. Hiện nay công nghệ sản xuấtxi măng bằng lò đứng còn tồn tại một số vấn đề, đặc biệt chưa đáp ứng các yêucầu về vệ sinh môi trường. Căn cứ các điều kiện chuyển đổi tại Quyết định số108/2005/QĐ-TTg Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương chuyển đổi công nghệ nhà máyxi măng lò đứng Hà Tiên Kiên Giang sang công nghệ lò quay, sản xuất theo phươngpháp khô.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhândân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Chủ đầu tư, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên KiênGiang, tính toán kỹ thị trường, năng lực tài chính để lựa chọn quy mô công suấthợp lý nhằm phát huy cao nhất hiệu quả dự án. Trong quá trình thực hiện cầntuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình, lựa chọn thiết bị cho dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, đápứng các chỉ tiêu tiêu hao điện năng, nhiệt năng và vệ sinh môi trường./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng( để b/c);
- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang;
- Lưu VP, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam