BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QLCS-DPAS
V/v hợp tác, trao đổi thông tin về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cổng (Trang) thông tin điện tử cơ quan trung ương, địa phương.

Thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Trang thông tin về tài sản nhà nước tại địa chỉ: http://taisancong.vn. Trang thông tin về tài sản nhà nước cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành mới nhất của các cơ quan nhà nước liên quan tới công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý tài chính đối với đất đai; đăng tải tin tức, sự kiện có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý công sản; bộ thủ tục hành chính quản lý công sản; bảng giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các địa phương; danh mục các tổ chức đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. v.v…

Để tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính trân trọng thông báo tới Quý cơ quan Trang thông tin về tài sản nhà nước nói trên để phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành, kinh nghiệm, điển hình trong công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý tài chính đối với đất đai… thông qua việc đặt đường link hoặc khai thác, trao đổi thông tin.

Trường hợp cần có thêm thông tin đề nghị liên hệ: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS), Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

- Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 04.2220.2828 (máy lẻ 8179, 8176, 8182); Fax: 04.2220.2859.

- Email: [email protected]

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DPAS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tân Thịnh