CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1080/CP-ĐMDN
V/v thành lập Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban Dân tộc

Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc (tờ trình số 497/UBDT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2003 và công văn số 615/UBDT-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 2003); ý kiến của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1764/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05 tháng 6 năm 2003); Nội vụ (công văn số 1532/BNV-TCBC ngày 7 tháng 7 năm 2003); Tài chính (công văn số 7283 TC/TCDN ngày 15 tháng 7 năm 2003) về việc thành lập Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài trên cơ sở Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài của Công ty Hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài trên cơ sở tc lại Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài của Công ty Hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi.

2. Giao Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Quyết định thành lập Công ty này và làm thủ tục chuyển giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty Hỗ trợ phát triển dân tộc miền núi sang Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng