TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản Hải Phòng
(Đ/c: số 101, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng)

Trả lời công vănsố 119- 2014/CV-CBTS ngày 31/07/2014 của Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản HảiPhòng đề nghị hướng dẫn việc xuất khẩu hàng gia công, sản xuất xuất khẩu quacửa khẩu phụ Bản Vược (nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ lực lượngchức năng Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các cơ quan chức năng khác), CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn Cục Hải quan Lào Cai tại các văn bản số 8887/TCHQ-GSQL ngày 15/7/2014 và 9502/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2014, đề nghị Côngty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công thuộcCục Hải quan Lào Cai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lào Cai (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha