UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở; Ban; Ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
- Ban Quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2813/UBND-XD4 ngày 22 tháng 5 năm 2015 củay ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khaiThông tư 01/2015/TT-BXD đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh,trong đó có nội dung:“2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý đu tư các công trình văn hóa th thao và các chủ đầu tư khác trên địabàn tỉnh (nếu có tình huống tương tự như đã phê duyệt dự toán, đang t chức đu thu, chấm thầu nhưng chưa ký hp đồng) triển khai thực hiện Thôngtư sổ 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng đảm bảo phù hợp với từng điềukiện cụ th, thờigian trước ngày 26/5/2015.”

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xâydựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tưxây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư xây dựng các côngtrình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh điều chỉnh chiphí nhân công trong dự toán đối với trường hợp đã phê duyệt dự toán, đang tổ chứcđấu thầu, chấm thầu nhưngchưa ký hợp đồng như sau:

- Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công: thực hiện theo Điều3; Điều 4 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015:

+ Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công điều chỉnh(LNC):áp dụng theoPhụ lục 1 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

+ Địa bàn áp dụng mức lương đầu vào tính theo quy định hiệnhành của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng (theo quy định hiện nay củaChính phủ tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 trên địa bàn tỉnh phânvùng như sau: Thành phố Hạ Long,CẩmPh, Uông Bí, Móng Cái thuộc vùng II;thị xã Đông Triu, huyện HoànhBồ thuộc vùng III, các địa phương còn lại thuộc vùng IV);

+ Cấpbậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng: áp dụng theo Phụ lục 2Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầutư khác trên địa bàn tỉnh căn cứ hướng dẫn trên tổ chức điều chỉnh đơn giá nhâncông trong dự toán và thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dng theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức,cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét, giải quyếttheo thẩm quyền./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
UBND tỉnh b/c;
-
Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);
-
Phòng QLCLCTXD; QLHĐXD (p/h);
-
Lưu KTXD; VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tuấn