TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1080/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Phố Bình
289 Lũy Bán Bích - P. Hiệp Tân - Q. Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 19/CV /PB-HQ ngày 14/1/2006 của Công ty TNHH Thương mại Phố Bình về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng poly alumiun chloride nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ phụ lục số 1- Danh mục các loại hóa chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, dòng thứ 221, mặt hàng Poly alumin clorua có công thức hóa học hay ký hiệu [Aln(OH)CL3n-mxH2O] có thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Trường hợp Công ty Phố Bình nhập khẩu lô hàng Poly alumium chloride 30% thuộc tờ khai số 38472/NKD ngày 14/9/2005, được trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật tại thông báo số 2925/N3 .5/TĐ ngày 15/9/2005 và công văn số 53/KT3 -N3 ngày 19/01/2006, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Phố Bình biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An