BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH thương mại Gia Khương

Trả lời công văn số 15/CVGK ngày 29/01/2007 của Công ty TNHH thương mại Gia Khương đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 3.14, Mục II, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Xây dựng, lắp đặt”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động cung cấp cát đến chân công trình và tiến hành san lấp của Công ty TNHH thương mại Gia Khương là hoạt động xây dựng, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Theo hướng dẫn tại điểm 3.18, MụcII, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hoạt động thuê thiết bị, xe máy áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương