BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1080/TM-XNK
V/v xuất khẩu phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 78/CP-KTTH ngày 20/1/2003 về việc thúc đẩy xuất khẩu năm 2003, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thương mại bàn các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn hoạt động xuất khẩu phi mậu dịch theo tinh thần khuyến khích các thành phần kinh tế xuất khẩu mọi hàng hoá mà pháp luật không cấm.

Bộ Thương mại kính đề nghị Tổng cục Hải quan cho ý kiến về vấn đề sau đây:

- Những vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu phi mậu dịch trong thời gian qua và những biện pháp giải quyết nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu.

Ý kiến xin gửi về Bộ Thương mại trước ngày 1/6/2003.

Kính mong sự phối hợp của Quý Tổng cục.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
Phạm Thế Dũng