BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Ngày phát hành hóa đơn GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 15084 ngày 07/8/2014 chuyển công văn số TMVN/08-2014 ngày 05/08/2014 của Công ty TNHH Tenma VN và số 15591 ngày 13/8/2014 chuyển công văn số 623/2014-CV-HC ngày 11/8/2014 của công ty TNHH Nippo Mechatronics của Văn phòng Bộ Tài chính về việc phát hành hóa đơn GTGT khi bán hàng vào khu chế xuất.
Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7392/TCHQ-GSQL ngày 18/6/2014 gửi Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn. Do vậy, đối với vướng mắc của công ty TNHH Tenma VN và công ty TNHH Nippo Mechatronics, Tổng cục Hải quan chuyển Tổng cục Thuế để có hướng dẫn xử lý thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- C/ty TNHH Tenma VN, Đ/c: Lô E1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (thay t/lời);
- C/ty TNHH Nippo Mechatronics. Đ/c: lô 37, KCN Nội Bài Sóc Sơn, Hà Nội (thay t/lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường