TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10808/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày16 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Nakajima Suisan (Việt Nam)Đ/chỉ: Lầu 1, 299L20, KDC Sông Giồng, Thân Văn Nhiếp, KP2, P.An Phú, Q.2Mã số thuế: 0312598177

Trả lời văn bản số 05/2015/CV (Cục Thuế TP nhận ngày 02/10/2015) của Công ty về việc kê khai thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài:

“…

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng nộp thuế:

“Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạtđộng theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh:mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ;…

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại TP.HCM, ký hợp đồng với Công ty NakajimaSuisan (Nhật Bản) để được cấp phép sử dụng tên thương hiệu và Công ty Nakajima Suisan (Singapore) cung cấp dịch vụ quản lý, theo thỏa thuận tại hợp đồngthu chi phí sử dụng tên thương hiệu và phí quản lý;được tính dựa trên tổng doanh thu của Công ty và các đơn vị trực thuộc thì khi thanh toán cho tổchức nước ngoài Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu tại trụ sở chính TP.H Chí Minh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phm pháp lut đã đưc trích dẫn ti văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu VT, TTHT.
2569-6662852/20
15-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga