VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Xây dựng trạm thu phí trên quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7182/BGTVT-TC ngày 18 tháng 7 năm 2013) về việc xây dựng trạm thu phí trên quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải tính toán, cân nhắc kỹ việc lập trạm thu phí trên quốc lộ mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ