BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM
----------------
V/v: kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Các Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

Sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có văn bản số 379/ATTP-ĐKCN và công văn số 384/ATTP-ĐKCN ngày 24/3/2011 gửi các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu áp dụng phương thức kiểm tra chặt về mức phóng xạ đối với thực phẩm được nhập khẩu từ nhật bản.
Tại Công hàm số JF:379/2012 Đại sứ quán Nhật Bản thông báo: Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng chỉ số tiêu chuẩn mới nghiêm ngặt hơn đối với việc kiểm soát ô nhiễm chất phóng xạ trong thực phẩm và có những biện pháp đảm bảo các thực phẩm an toàn lưu hành trên thị trường. Đồng thời qua báo cáo và theo dõi kết quả kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ trong hàng hóa thực phẩm nhập khẩu từ Nhật đều đạt yêu cầu về mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Vì vậy, đề nghị các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu thôi áp dụng phương thức kiểm tra chặt về mức ô nhiễm phóng xạ đối với thực phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản kể từ ngày nhận được công văn này.
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo cho quý cơ quan biết và thực hiện.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Phó CT Lê Văn Giang (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Vụ KH&CN, cục QLTT, Vụ XNK, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương);
- Cục QLCLNLTS (Bộ NN&PTNT);
- Lưu: VT, ĐKCN.
CỤC TRƯỞNG
Trần Quang Trung